Kishte pr.ishur një kompjuter në shkollë/ Drejtoresha rr.eh 6-vje.çaren me dë.rrasë në sy të mamasë

Një drejtoreshë e shkollës fillore në Florida është nën h.e.tim për dh.u.nën me dë.rrasë ndaj një va.jze 6-vj.eçare. Melissa Carter, u fi.lmua duke e përk.ulur fë.mijën dhe e g.od.itur atë disa herë me dë.rrasë druri. Në na e va jzës tha se ishte e sh.ok.uar nga dh.u.na dhe se ajo nuk e kishte go.d.itur kurrë më parë vaj.zên e saj.

U.rre.jtja me të cilën ajo g.od.iti va.jzën time, dua të them që ishte një u.rr.ejtje që, me të vërtetë unë kurrë nuk e kam g.od.itur vajzën time ashtu si ajo e g.o.diti atë.

Nëna e va.jzës u th.irr në shkollë pasi vajza e saj me sa duket i kishte shk.aktuar një d.ë.m në vlerë prej $ 50 një kompjuteri. Por kur mamaja e saj shkoi në shkollë për të p.a.guar ta.rifën u dërgua në zyrën e drejtorit, ku gj.eti fë.mijën e saj me Carter dhe një nëpunës shkolle. Por kur vuri re mu.ngonin kamerat ajo nxorri ce.lularin e saj dhe re.gjistroi momentin kur mës.uesja i jepte dë.n.imin b.r.utal nga f.r.ika se auto.ritetet nuk do ta besonin nd.ryshe.

Askush nuk do të më besonte mua. Unë sak.rif.ikova va.j.zën time, kështu që të gjithë pr.indërit mund të kuptojnë se çfarë po nd.odh në këtë shkollë.