“Nuk do ta bëj kurrë va ksinën”, deputeti shqiptar refu zon va ksinën a nti-co vid dhe tregon arsyen pse

Deputeti i opozitës parlamentare Kujtim Gjuzi, bëhet deputeti i parë shqiptar që ref uzon publi kisht vak sinën anti-Covid.

Gjuzi shprehet se ka një fi zik të shkëlqyer dhe nuk mund të bëj eksperi mente në tr upin e tij. Ai thekson se i beson shkencë tarëve që thonë se vak sina përbën një r rezik për personat mbi 60-vjeç.

“Ju e dini që unë fizi kisht jam shkëlqyer, jam shumë mirë, temperatura e matur sa herë që hyj në parlament është 36.6 ose 36.7. Nuk ka asnjë rast që të jetë më tepër. Jam më tepër imun. Personalisht nuk do ta b ëj kurrë va ksinën për arsye dhe të disa shkencëtarëve me famë botërore që thonë nëse e merr atë ka një rre zik se unë jam mbi 60 vjeç.Personalisht nuk e bëj vak sinën, është një lëvizje shumë e madhe që më bën të kem dy shime dhe unë nuk bëj eksperiment me tr upin tim”, tha Gjuzi.