Flasin ps ikologët: Qëndrojuni larg këtyre vjehrrave “mo nstër”, ja 8 tiparet e tyre

Shpesh marr ëdhënia mes nuses dhe vjehrrës nuk është e rrethuar nga ngjarjet pozitive apo dashuria, ndonjëherë kjo mar rëdhënie është probl ematike dhe kjo gjë është e dukshme por jo të gjithë arrijnë ta kuptojnë.
Si ta kuptojme nëse vjehrra është prob lematike? Ajo mendon dhe kërkon të ketë gjithmonë të drejtë. Ajo nuk e ka asnjëherë ga bim, nuk e pranon këtë dhe nuk k ërkon asnjëherë f alje. Në sytë e saj jeni gjithmonë ju në ga bim.

1• Ajo ju inj oron në më të shumtën e kohës. Madje nuk e dëgjon fare atë që jeni duke thënë, e madje nuk tregon interes ndaj gjërave që ju pëlqeni.

2• Përp iqet të tregojë në të gjitha rastet se ju nuk jeni mjaftueshëm e mirë për djalin e saj. Edhe nëse nuk e tregon në mënyrë direkte mund ta shprehë në forma të tjera por duke dhënë një mesazh të qartë.

3• Për të treguar që ka dominancë tek ju, do të përpiqet t’ju bëjë të bëni gjëra që i pëlqejnë a saj. Kjo nënkupton të përshiheni në të gjitha eventet që ajo do, të qëndroni me të gjithë njerëzit që ajo do, të gatuani si ajo do, pra të bëni të gjitha gjërat që ajo do. Dhe nëse nuk bëni siç ajo do, mund të ndodhë që të përp iqet të kthejë të gjithë njerëzit ku ndër jush, e madje mund të fillojë të ushtr ojë pre sion mbi bashkëshortin tuaj për t’ju lënë pasi ju nuk e bëni të lumtur.

4• Nuk respekton hapësirën tuaj, fjalën apo zgjedhjet tuaja edhe nëse bëhet fjalë për fëm ijët tuaj.

5• Do të përpiqet që me dashurinë e djalit të saj të arrijë të koma ndojë dhe nëse ai nuk e bën këtë, ajo do të përp iqet ta ndë shkojë edhe atë. Në të njëjtën kohë mund të përdorë ku ndër jush edhe respektin që partneri juaj mund të tregojë për fami ljarët tuaj.

6• Në publik sillet si e edukuar dhe si një person që do që familja të jetë e bashkuar. Shumë njerëz do t’i besojnë dhe nuk duhet të përpi qeni t’i bëni të ndry shojnë mendim.

7• Do të përp iqet që gjithmonë të kontrollojë të gjitha zgjedhjet dhe vendimet që do të ma rrin fëmijët e saj, duke përfs hirë partnerin tuaj, e madje edhe vendimet që ai me rr në drejtimin tuaj.

8• Në një moment mund të duket sikur situata është normalizuar dhe tashmë mes jush nuk ka kon flikte. Qëndroni vigjilente pasi ajo mund të nxj errë nga momenti në moment një zë nkë apo ng acmim ndaj jush.

Këshilla e psiko logëve? Ruani distancat! Zak onisht mar rëdhënia nuse-vjehërr, nëse kjo e fundit është me karakteristikat e mësipërme, nuk do të funks ionojë ansjëherë si duhet! Me kalimin e kohës do të mësoni si ta menaxhoni marr ëdhënien në mënyrën e duhur pa përk eqësuar gje ndjen tuaj emo cionale./pikante