‘Dashuria ju ka ha rruar për momentin’, Meri Shehu t.ron dit këtë shenjë horoskopi

Dashi
Sot dita per ju ka nje ko nflikt ne cif t nese jeni femer do shikoni vua jtejet qe ju ka shk aaktuar nder vite partneri dhe do ndj eheni mela nkolike Meshkujt do kene pro bleme me epr oret

Demi
Dita sot mbart str ese qe li dhen me shend etin dhe nje shok qe e keni kolege pune apo bashkepuntor Do kuptoni se ky dikushi ju ka lo dhur se shumti

Binjaket
Kjo dite do ju kuj toj nje tra ume nga j eta ero t ike kur keni qene ne moshe te re dhe akoma ju ka lene disa ma ngesi ne menyren se si funks iononi ne nje marr edhenie Tani doni te beni te for tin ashtu si ju kane trajt uar juve ke q

Gaforrja
Nje tra ume familjare te nton te pers writet kur ju vete doni te ushtr oni dik tat tek pjest aret e tjere te fa miljes megjithese nuk jeni bab ai dhe as keni rol te tille

Luani
Sot do tregoni qe keni nje da mar vul gar te ndi kuar qe nga femij eria nga nje sje llje jo e mire e te afer mve apo e vellezerve Kjo ju ka mbetur ne subk oshience dhe do ta tregoni me sje llejn tuaj hapur

Virgjeresha
Arroganca juaj sot do kete te beje me puht etin konomik Mund te jeni femer por do desh ironit te tr gonit for ce ekonomie apo dik atat pas nje periudhe varferie apo nens htrimi qe keni kaluar ne fem ijeri

Peshorja
Do kup toni sot se megjithese i keni te gjitha vlerat e duhura nuk keni patur shume f at ne martese duke u perp jekur te qet esoni tra umat e partnerit ne ci ft

Akrepi
Nje baba i dhu nshem apo i pak ujdesshem mund te kete lene shenje ne je tn tuaj duke ju ulur vetb esimin dhe duke ju bere te gjeni gjithmone personin e gab uar ne je ten tuaj

Shigjetari
Mund te keni shume repu tacion ne shoqeri por ne dashuri do ndje heni vetem dhe bo sh ne diten e sotme Por kjo ka te bee edhe me fem ijet do ju duket sikur nuk ju res pektojne

Bricjapi
Per ju baba dhe vella i mire eshte ai qe ka pu shtet dhe domin ance por kjo nuk do mjaftoj ne diten e sotme kur ta shikoni se jeni vetem ne familje

Ujori
Gjithe pro blemi sot ka te be je me shoqerine dhe se kush koman don sidomos ne nje ambjent ku ju prete ndoni te beheni zot i veshtr imve dhe fle rteve Po ne fund gjithmone vjen dikush dhe e pr ish situ aten dhe ju merr shke lqimin

Peshqit
Ndje heni si vik time megjithese shpir terisht pret endoni se merri toni gjithcka pasi keni dhene gji thcka Sak rificat nuk shperbl ehen me sakr ifipca or me dashuri Ne kete rast dashuria ju ka harr uar per momentin